Tips & weetjes

Winkelcentrum Winkelcentrum Schuytgraaf in beeld

Tips & weetjes

Hier vind je allerlei tips en wetenswaardigheden die handig kunnen zijn voor bewoners van nieuwbouwwijken en Schuytgraaf in het bijzonder. De tips staan op alfabetische volgorde. 

Sfeerbeeld Sfeerbeeld close-up gras

AFVAL

Laagbouwwoningen in Schuytgraaf krijgen drie minicontainers. Een groene GFT-container, een grijze container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) en een papiercontainer voor kranten en oud papier. En hier vind je de digitale afvalwijzer waarin je kunt zien wanneer de containers worden geleegd. Bekijk hier de algemene gemeente pagina voor afval scheiden, het inzamelen en het hergebruik van afval in Arnhem.

 

Restafval 

Restafval is het afval dat overblijft nadat je het papier, glas, textiel en andere soorten afval gescheiden hebt weggegooid. In het buitengebied (buiten de ophaalroute voor BPD, zonder ondergrondse containers voor restafval) is de grijze container nog bestemd voor restafval. In bebouwd gebied zijn de ondergrondse containers bestemd voor restafval.


Plastic, blik en drinkpakken (PBD)

De grijze container is bestemd voor plastic, blik en drinkpakken.


Glas en textiel

In Schuytgraaf vind je een glas- en textielcontainer bij Albert Heijn.
 

Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat groot en zwaar is en niet in de ondergrondse restafval container of minicontainer voor restafval past. Grofvuil kunt u zelf wegbrengen of laten ophalen.

Voorbeelden van grofvuil zijn vloerbedekking, (kapot) meubilair, matrassen, hout of spaanplaat. Voor (grote) elektrische apparaten gelden aparte regels. Bouw- en sloopafval zoals puin, gips en isolatiemateriaal vallen niet onder het grofvuil, maar kunt u wel naar de afvalstations brengen. 

Grofvuil wegbrengen

In grofvuil zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Daarom vragen we u het grofvuil zoveel mogelijk naar het afvalbrengstation te brengen. Daar wordt het grofvuil gescheiden, waardoor de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Grofvuil kunt u in 2022 6 keer gratis bij het afvalbrengstation aanbieden tot een maximum van 6 kubieke meter (m3) per jaar. Komt u vaker of biedt u meer per keer aan? Dan wordt er per afvalstroom afgerekend. Bekijk de tarievenlijst.

Vergeet niet uw afvalpas en legitimatiebewijs mee te nemen. Deze zijn nodig om uw grofvuil naar het afvalstation te brengen.

Grofvuil laten ophalen

U kunt grofvuil ook aan huis laten ophalen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De kosten voor het ophalen bedragen € 36,50 per m3 en het bedrag wordt bij het maken van de afspraak vooruit betaald. Maak online een afspraak bij PreZero om uw grofvuil op te laten halen. Telefonisch een afspraak maken is niet mogelijk.

 
Papier en karton

Van uw oud papier en karton wordt na bewerking nieuw papier en karton gemaakt. Het papier wordt opgehaald door Arnhemse verenigingen die daar een vergoeding voor ontvangen.

Iedere woning heeft een minicontainer (met blauwe deksel) voor het inzamelen van oud papier. Oud papier en karton wordt 1x per maand ingezameld. Woont u in een wooncomplex of hebt u een bovenwoning en/of geen eigen minicontainer voor oud papier, gebruikt u dan de ondergrondse verzamelcontainer voor oud papier en karton bij u in de buurt. Zie de plattegrond met verzamelcontainers.

 

Grondcontainer

Gemeente Arnhem biedt aan de bewoners van net opgeleverde woningen in de wijk Schuytgraaf éénmalig de mogelijkheid om schone, puinvrije tuingrond aan te bieden bij de gemeente.
 

Download hier de gebruiksovereenkomst


Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een gebruiksovereenkomst invullen en ondertekenen. Het formulier is verkrijgbaar tijdens openingstijden van het informatiecentrum of te downloaden via deze site. De ingevulde en ondertekende gebruiksovereenkomst kun je inleveren bij het Informatiecentrum Schuytgraaf, Pallas Atheneplein 2, 6846 XA Arnhem of mailen naar het informatiecentrum (schuytgraaf@arnhem.nl). Bij het informatiecentrum hoor je wanneer de container beschikbaar is voor jou.


Momenteel zijn er voor Schuytgraaf 4 containers beschikbaar. Afhankelijk van het aantal aanvragen zal er op volgorde van binnenkomst een container worden gereserveerd. De container wordt op vrijdag bij de woning geplaatst en op woensdagmiddag weer opgehaald. Over tijden kunnen geen mededelingen gedaan worden.


PreZero servicelijn

Voor vragen over afvalverwerking kun je bellen met de Gemeente Arnhem 0800 - 366 69 99 (op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).

 

Beeldkwaliteitplan

Het Beeldkwaliteitplan (BKP) is het basisdocument waarin tal van regels en voorwaarden staan die de uitstraling van de wijk Schuytgraaf moet bewaken. Zowel de gemeente Arnhem als de diverse projectontwikkelaars en bouwers in de wijk moeten zich aan het BKP houden. Het BKP Schuytgraaf ligt ter inzage bij de diverse projectontwikkelaars.
 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor Schuytgraaf is een openbaar document en ligt ter inzage bij de gemeente Arnhem.


Buitenplaats

Aan de Marasingel staat De Buitenplaats, een multifunctionele ontmoetingsplek voor heel Schuytgraaf. Siza Dorp Groep biedt hier dagbestedingsplaatsen voor mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps. In De Buitenplaats zit onder andere een zeepmakerij, kunstatelier, kaarsenmakerijk en lunchcafé. De Buitenplaats is te bereiken op telefoonnummer 026 – 382 28 22. 


Ecologische zones

Schuytgraaf heeft twee ecologische zones die de wijk in noord-zuid richting doorsnijden. De natte ecologische zone (Stroongraaf) bevindt zich in het westen van Schuytgraaf. De droge ecologische zone (De grote weide) loopt door het midden van de wijk. De beide zones zijn met elkaar verbonden door groenstroken.


Electriciteit

In Schuytgraaf is 65% van de elektriciteit groene stroom. De gemeente Arnhem heeft hiervoor een contract afgesloten met Nuon. De combinatie van groene stroom en het stadswarmtenet leidt tot een reductie van 70% op de uitstoot van CO2.

In Schuytgraaf is geen hoogspanningsmast te vinden. De hoogspanningsleiding die van noord naar zuid door Schuytgraaf liep, is in 2005 ondergronds gebracht.


Energievoorziening

Bij een storing van de stadswarmte kunt u 24 uur per dag het gratis stadswarmte storingsnummer van Nuon bellen; 0800 – 0513.

Grondcontainer

Gemeente Arnhem biedt aan de bewoners van net opgeleverde woningen in de wijk Schuytgraaf eenmalig de mogelijkheid om schone, puinvrije tuingrond aan te bieden bij de gemeente.


Gebruikersovereenkomst

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een gebruiksovereenkomst invullen en ondertekenen. Het formulier is verkrijgbaar tijdens openingstijden van het informatiecentrum of te downloaden via deze site. De ingevulde en ondertekende gebruiksovereenkomst kunt u inleveren bij het Informatiecentrum Schuytgraaf, Pallas Atheneplein 2, 6846 XA Arnhem of mailen naar schuytgraaf@arnhem.nl. Bij het informatiecentrum hoort u wanneer de container beschikbaar is voor u.

Momenteel zijn er voor Schuytgraaf 4 containers beschikbaar. Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt op volgorde van binnenkomst een container gereserveerd. De container wordt op vrijdag bij de woning geplaatst en op woensdagmiddag weer opgehaald. Over tijden kunnen geen mededelingen gedaan worden.


Hemelwaterafvoer

In Schuytgraaf leggen we een uitgekiend drainagesysteem voor hemelwaterafvoer aan. Het hemelwater van daken en eventuele verharding moet bovengronds worden afgevoerd naar de straat. Daar wordt het via goten naar speciale bodempassages afgevoerd. Deze afwatering werkt pas optimaal als hele gebied woonrijp is gemaakt. Tijdens het bouwproces kan deze wijze van afvoeren incidenteel voor wateroverlast zorgen aangezien het hemelwater dan nog niet goed afgevoerd kan worden.


Informatiecentrum

In het Informatiecentrum Schuytgraaf aan het Pallas Atheneplein 2 (MFC Omnibus), vindt u alles over de nieuwe wijk. Van informatie over openbaar vervoer, de voorzieningen en duurzaam wonen tot sfeerbeelden van Schuytgraaf, de buurten en de woningen.

Openingstijden:

woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.30 uur

iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 – 14.00 uur

 

Speelplaatsen

In Schuytgraaf zijn in de verschillende buurten speeltuintjes voor 0-6 jarigen aangelegd. 6-12 jarigen kunnen heerlijk spelen in de Speelgaard, deze speeltuin ligt tussen Bloesemgaard en De Leihagen. In 2012 is er in het zuiden van Schuytgraaf een ‘Modder aan je broek’ speelplaats gerealiseerd. Lanschapsbeheer Nederland heeft samen met bewoners deze natuurlijke speelplaats aangelegd bij boerderij De Buitenplaats. Ten zuiden van Schuytgraaf bevindt zich het Speelbos van Staatbosbeheer. Het Speelbos is bereikbaar via een bruggetje vanuit Vestingstad.

 

Stadswarmte

Schuytgraaf is een duurzame wijk. Naast het duurzaam bouwen en een milieuvriendelijk afwateringssysteem, wordt er ook een milieuvriendelijk stadswarmtenet aangelegd. Alle woningen in Schuytgraaf worden stadswarmtenet aangesloten. De woningen hebben daardoor geen aansluiting op het gasnet. Er is een gesloten leidingsysteem voor woningverwarming en warm tapwater. Er is slechts een kleine unit in de meterkast nodig waardoor de warmte de woning binnenkomt. In Schuytgraaf wordt uitsluitend elektrisch gekookt.

Is het mogelijk een warmtepomp, zonneboilers of zonnepanelen toe te passen?

Het plaatsen van een warmtepompinstallatie is niet toegestaan aangezien dit haaks staat op de eis van stadsverwarming als warmteleverende bron in Schuytgraaf. Zonnepanelen zijn wel toegestaan evenals zonneboilers (in combinatie met zonnecollectoren).

 

Watersysteem

Schuytgraaf kent verschillende watersystemen. Watersystemen als het drinkwaternet en de riolering laten we hier buiten beschouwing. Schuygraaf kent een watersysteem voor voedselrijk, voedselarm en ecologisch water. Het water van de verschillende systemen mag niet met elkaar vermengd worden. Elk systeem heeft dus zijn eigen watergang.

Watergang

Een watergang is een lijnvormig object dat water voert. Er zijn verschillende soorten watergangen:

  • een rivier, een natuurlijke watergang
  • een beek, eveneens een natuurlijke watergang, maar minder breed dan een rivier
  • een kanaal, een watergang in de regel aangelegd voor de scheepvaart
  • een hoofdwatergang, een watergang aangelegd voor de waterafvoer, meestal in onderhoud bij een waterschap
  • een sloot, een watergang aangelegd voor de waterafvoer, meestal in onderhoud bij de eigenaren
  • een greppel, hetzelfde als sloot, maar deze staat meestal droog.

Voedselrijk water is water dat relatief veel voedingsstoffen bevat. Voedselrijk water is geschikt voor landbouw. De voedselrijke watergang loopt in het Noorden en Westen om Schuytgraaf heen.

Voedselarm water is water van een relatief schoon water. Het gaat hier om stedelijk water. Dit voornamelijk hemelwater wordt via speciale bodempassages opgevangen en binnen de velden geborgd. Daarnaast wordt dit voedselarme watersysteem gevoegd met kwelwater.

Ecologisch water is een speciaal watersysteem voor de natte ecologische zone. Dit watersysteem wordt uitsluitend gevoed met kwelwater vanuit de Zandwinplas. Het is het schoonste water dat er binnen Schuytgraaf is. Het waterpeil binnen de natte ecologische zone mag minder fluctueren dan in de systemen voor voedselrijk en voedselarm water.

 

Woonrijp maken

In principe moet de gemeente zes weken na het opleveren van de woning beginnen met het woonrijp maken van de straat. Dit betekent dat we de definitieve bestrating aanbrengen op de rijbaan en de stoep. Ook plaatsen we straatverlichting en verkeers- en straatnaamborden. Ook parkeervakken en inritten worden in deze periode gelegd. Afhankelijk van het plantseizoen planten we tevens het groen. Het woonrijp maken is de laatste fase in het bouwproces. Na het woonrijp maken, dragen we het beheer van het gebied over aan de gemeente Arnhem.

In praktijk heeft het pas zin om een gebied woonrijp te maken wanneer beide kanten van de straat zijn opgeleverd. Als er nog zwaar bouwverkeer door een gebied heen moet, zal een definitieve bestrating met het oog op verzakkingen weinig zin hebben.

Blijf op de hoogte

Altijd relevant nieuws en leuke weetjes over Schuytgraaf! Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan snel aan!
 

Houd mij op de hoogte