Ontwerpbestemmingsplan Schuytgraaf ligt ter inzage

Vanaf donderdag 16 november 2023 ligt de ontwerpbestemmingsplannen Schuytgraaf veld 1, 1a, 26 en 27 en de 14e herziening van het exploitatieplan ter inzage. Tot en met woensdag 27 december 2023 kunt u een zienswijze indienen.

Ontwerpbestemmingsplan Schuytgraaf ligt ter inzage

Veld 1 en 1a

Veld 1 is gelegen aan de noordrand van Schuytgraaf, ten zuiden van de Achterstraat. Veld 1a grenst aan de Vogelenzangsestraat. Het door de gemeenteraad vastgestelde 'Ruimtelijk raamwerk veld 1’ bevat de uitgangspunten voor de woningbouw deze velden. Veld 1 krijgt een dorpse uitstraling die past bij de groene omgeving tussen de natte ecozone en het landschap van de uiterwaarden en de Rijn. Het veld wordt de overgang tussen de wijk en het buitengebied. Voor veld 1 en 1a wordt uitgegaan van een programma met 280 woningen. Naast reguliere woningen maakt dit bestemmingsplan ook 8 woonwagens mogelijk. Meer informatie over dit bestemmingsplan vindt u hier

 

Veld 26 en 27

Velden 26 en 27 liggen aan de zuidrand van Schuytgraaf bij Park Lingezegen. Op 12 juli 2023 is het 'Ruimtelijk raamwerk veld 26 en 27' vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is op dit ruimtelijk raamwerk gebaseerd. Het programma voor de velden 26 en 27 bestaat uit in totaal 198 woningen en 7 woonplekken voor kunstenaars. Het plan past niet binnen de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan. Om ervoor te zorgen dat de gewenste woningbouw in de velden plaats kan vinden moet het bestemmingsplan worden herzien.
Daar waar in andere delen van Schuytgraaf wordt gekozen voor tamelijk compacte woonvelden met het groen geconcentreerd in de omliggende 'hoofdgroenstructuur', geldt voor deze velden dat er veel groen komt in de velden. Zo vormen deze velden een overgang van het woongebied van Schuytgraaf naar Park Lingezegen. 
Meer informatie over dit bestemmingsplan vindt u hier

 

Buiten veld 26 en 27

Naast het mogelijk maken van de ontwikkeling in de velden 26 en 27 wordt in dit bestemmingsplan een aantal reparaties en beheeronderdelen meegenomen voor het 'Schuytgraaf, veegplan 2017'. In veld 22b wordt de situatie in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie.
Alle woningen op het Noordereiland zijn inmiddels gerealiseerd. Dat betekent dat we in de plankaart gaan aangeven waar het hoofdgebouw mag worden gebouwd en waar de bijgebouwenzone ligt.
Meer informatie hierover vindt u in het bestemmingsplan van veld 26 en 27

 

Exploitatieplan

Bij deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2017 hoort de 14e herziening van het exploitatieplan. De 14e herziening heeft inhoudelijk betrekking op de velden 1, 1a, 26 en 27. Deze zijn verwerkt in het exploitatieplan op basis van het ruimtelijke raamwerk.
Meer informatie over het exploitatieplan vindt u hier.

Laatste nieuws

Vanaf 3 mei 2024 liggen de bestemmingsplannen Schuytgraaf veld 1, 1a, 26 en 27 en de 14e herziening van het exploitatieplan met de besluiten tot...
Met een nieuw huis is er ook een nieuwe tuin om in te richten. Dat is leuk, maar vraagt ook om veel keuzes. Welke planten zijn bijvoorbeeld geschikt...